I-j zölt moar boer wèhn, in disse tied
Wa-j opgebouwd hebt, raak i-j weer kwiet
Ow goed bestoan
Zie-j noar de kloten goan

Rennen of stilstoan, rennen of stilstoan
Ow kop veur de muur sloan, of d’r veur goan

En ok de tuinders, die hebt ’t zwoar
Holt alles met moeite op ’t rechte spoor
Ok de visseri-j
Doar kump niks bi-j

Rennen of stilstoan, rennen of stilstoan
Ow kop veur de muur sloan, of d’r veur goan

’t Geet niet goed wurt d’r geluld
Van al wat misgeet kriegt wi-j de schuld
Landbouw politiek
’t Is ene kliek
Rennen of stilstoan, rennen of stilstoan
Ow kop veur de muur sloan, of d’r veur goan

Moar a-j mien vroagt, hoe’t dan wel mot
Schiet mien ideeën zwoar tekort
Moar ik geef ’t niet op
Met mien eigenwieze kop

Rennen of stilstoan, langzaam kapot goan
Hoast niet veuroet goan, of der met goan

Ow eiges d’r deur sloan, never nooit stilstoan
Altied moar deurgoan blieven bestoan