ik wol wat met mien deerne, i-j könt wel roajen wat
moar dat ging toen mooi niet deur want zie hef altied wat
soms hef zie pien in de kop, heur maag is dol
of de bene doet heur zear
dan hef zie völle sloap, d'r kump jonge bi-j 't schoap
en nog völle mear

ik wol laatst noar 't crossen hen, wi-j hadden prachtig wear
ik vroeg eur met mien met te goan, moar zie ging weer te kear
zie had weer pien in de kop, heur maag weer dol
en de benen deden zear
zi-j had ok völle sloap, nog mear jonge bi-j 't schoap
en nog völle mear

mien schoonmoeder was jeurig, doar bunt wi-j elke kear
moar toen 't eenmoal zowiet was riep ik: "alles dut mien zear"
ik heb now pien in de kop, mien maag is dol
en mien been dat dut zo zear
ik heb te völle sloap
d'r kump jonge bi-j 't schoap
wi-j goat nou niet mear

kermis vieren dat is mooi werk, dat doet wi-j ieder joar
't luie zweet dat kump goed los en mien vrouw die steet al kloar

wi-j hebt gin pien in de kop, de maag niet dol
en de bene doet niet zear
dan hebt wi-j geen sloap
d'r bunt jongen bi-j 't schoap
en wi-j goat flink tekear

wi-j hebt gin pien in de kop, de maag niet dol
en de bene doet niet zear
dan hebt wi-j geen sloap
d'r bunt jongen bi-j 't schoap
en wi-j goat flink tekear