Wi-j trekken der op uut, wi-j goat noar buuten. Wi-j goat op jacht
De liefde veur natuur goat wi-j now uuten. Wi-j goat op jacht
't Geweer gepoetst en an de nekke. Wi-j goat op jacht
Wi-j goat enden schieten an de bekke. Wi-j goat op jacht

't Is margens vrog de zon die mot nog kommen. Wi-j goat op jacht
Verrekte kold, moar dat kan niks verdommen. Wi-j goat op jacht
De lange onderboks trek ik der onder. Wi-j goat op jacht
De zakflacon geet met want da's gezonder. Wi-j goat op jacht

Refrein:
Jagen, jagen, jagen in 't bos
Jagen, jagen, jagen op 't gruune mos
Onder donk're dennebomen of in 't struukgewas
An elke tak een bleadjen en an elke stam een bast

Wi-j stopt der met, wi-j zuukt de jachthut op. 't Is einde jacht
Te man hebt wi-j wat enden bi-j de kop. 't Is einde jacht
Den hond die is 't spoor now bijster. 't Is einde jacht
En 't baasjen zit now an de jägermeister. 't Is einde jacht

1e Refrein

2e Refrein

Jagen, jagen, jagen in 't bos
Jagen, jagen, jagen op 't gruune mos
Onder hoge beukebomen of in 't struukgewas
Doar zit een adder onder 't gras, want onder
Hoge beukebomen zit zo vaak een modderplas
Veur elk eitjen is d'r wel een nestjen dat goed past