Hoe zolt uutendluk met hum goan
Zi'j hef der nog ne foto stoan
Doar steet e noast zien groten breur
Nog net zo'n mooien slag in 't heur
Zoo dreumt ze stille veur zich uut
Woorden zonder geluud
Ze wil de tied wal trugge dreajen
Net as vrogger met z'n beien
Dan zol et nooit mear oavergoan
En de ruzies oaversloan
En eur ogen loopt wear vol
Zi'j knip in eur knotjen wol

Hoe zolt uutendluk met eur goan
Hi-j hef d'r nog ne foto stoan
't Was toen in de karmistied
Zi'j dronken bier en reukten wiet
Zoo dreumt e stille veur zich uut
Woorden zonder geluud
Toen hi-j heur in zien arme nam
Veurzage neet wat der nog kwam
Ach kon et een keer oaverni'j
Dan was 't now nog neet veurbi-j
En at e wear noar buuten kik
En zien sigaar in tweeën bruk

Zo zit ze samen veur et raam
Hi-j wat dof en zi-j veurnaam
De steule stoat doar ziet an ziet
En met mekoare proat ze neet
Zo dreumt ze stille veur zich uut
Woorden zonder geluud
Kiek doar komt de zusters an
Want langzaam geet op berre an
Van alles old en niks gin ni-js