Do Re Mi Fa So La Si
Ik heur muziek as ik heur zie
Ik vuul heur ritme as ik met heur dans
As zi-j noar mien lacht vuul ik mien heel wat mans
Do Re Mi Fa So La Si
Ik heb 't oaver niemand anders dan Marie

Do Re Mi Fa So La Si
Zie dut mien denken an een melodie
Dat kan heel mooi en toch simpel zun
Zodat ik der ondersteboaven van bun
Do Re Mi Fa So La Si
As ik zing zing ik veur Marie

Do Re Mi Fa So La Si
Ik begin te zingen as ik eur zie
Zong zie now ok moar as zie mien zag
Ik wet niet ens of zie mien wel mag
Do Re Mi Fa So La Si
Ik heb eur nog niet angeraakt dat mag ik nie

Do Re Mi Fa So La Si
Ik ken eur now zo'n wek of 3
Eur vader hef een groten slageri-j
Moar 't mooiste vleis dag waggelt hier veurbi-j
Do Re Mi Fa So La Si
't Water lup mien in de mond as ik eur zie

Do Re Mi Fa So La Si
'k Heb alle moed verzameld ik zei 'He Marie
As ik de ogen sluut wet i-j wat ik dan zie?' Zie zei
''t Zellefde as wat ik in de spiegel zie'
Do Re Mi Fa So La Si
Wi-j hadden allebei dezelfde bibbers in de knie
Ik kom noar ow toe