as i-j 't goed vindt deerntjen, kom ik bi-j ow stoan
wi-j wilt gin een van beide alleen noar huus toe goan
wil i-j wat te drinken, veur ow hoal ik 't meteen
beloof mien da-j neet weggoat, ik kan de zaal neet oaverzeen

gin mens is groag den hele nacht allene
in 't kolden nûs, dat wil der joa gin ene

kom es effe deerntjen en loaw noar buuten goan
doan ko-w wat better proaten, dat mo-w neet oaversloan
dichter bi-j mekaar stoan, ik striek ow deur ow heur
de maan die schient zo helder, ik zie ow zachte warme kleur

gin mens is groag den hele nacht allene
in 't kolden nûs, dat wil der joa gin ene

ik mot ééngoals noar ow kieken, a-j in de buurte bunt
dan vuul ik mien onhandig, 'n onbeholpen rund
al lang he-k zitten wachten, moar vanavond geet 't vast deur
noar ow huus of noar mien huus, woar bun i-j dan veur ?

gin mens is groag den hele nacht allene
in 't kolden nûs, dat wil der joa gin ene