Sing ein lied (2x) little Henkie boy
Henkie bou sing ein lied

Und dein bi-ba-bibber-de-borreltjen
Dat loat i-j heus niet stoan
I-j mikt ze in de kanis tut da-j noar
Huus mot goan

Met ow foet-faat-foeke foeke fietse
Scheur i-j dwars deur weer en wind
Moar de weg noar ow stam-cafeetjen
Zorg i-j wel da-j altied vind

Moar an 't ende van de oavend dan zeg Henkie
Knor knor fuut
Dan sprik Bep der deur en zeg
"En now der allemoal uut"