ik liet mien olders in de steek, toen verliet ik disse streek
de stad die lek zo mooi en groelek vri-j
't grote leaven trok mien wal, mien olders snappen toch gin bal
ik wol 't de luu es effe loaten zien

moar toen ik doar was angeland, kwam ik pas lillek in de brand
't duuren niet lang of ik had mien al vernei-jd
chillems reuken, pillen sloeken, ik mos 't allemoal gebroeken
de leu die zeien kiek doar he-j een liek

(refrein)
ik wil noar huus ik wil noar huus
ik wil noar huus ik wil noar huus
ik wil noar huus ik wil noar huus
ik wil noar huus
ik wil noar huus

ik kreeg een keer een ES TIE PEE, keal dat was een blits idee
ik razen as een gek al deur de stad
drie dagen later viel ik near, en dat dee0j mien ook nog zear
moar ik kon toen endelijk sloapen goan

now bun ik bli-j dat ik hier goan woon'n en mien op stroate kan vertonen
de luu die zeg mien allemoal goei-jendag
die olde tied hef afgedoan, moar ik kon 't niet oaversloan
anders ha'k 't geerne zat edoane

ik wil noar huus ik wil noar huus
ik wil noar huus ik wil noar huus
ik wil noar huus ik wil noar huus
ik wil noar huus
ik wil noar huus

de leu verstoa mien niet verkeerd, want ik heel wat bi-j geleerd
now kots ik op de groten viezen stad
die olde tied hef afgedoan, moar ik kon 't niet oaversloan
anders ha'k 't geerne zat edoane

yeah, ik wil noar huus
nananananananana naar huus
ik wil naar huus