't Hele joar doet mien de butte al zear
Moar net zo met de kermis dan vuul ik 't niet mear
Dan krie'k de kriebels in mien bloed, de klachten die valt weg
Ik krieg dan zo'n fijn gevuul ak tot mien eigen zeg
Jal- dal- dal- jal- dal- dal
Wi-j goat noar 't kermisbal

Joa al die dagen met de kermis heb ik gin centjen pien
Zi-j zegt dan oaver mien zo he'k um nooit gezien
De dokter den mien tegenkump den schud dan met zien kop
Hi-j zut ok direct an mien ik bun d'r boavenop

Refrein:
't Kan mien niks verrekken ... Wi-j blieft nog effen hier
Want veur mien is kermis ... bier en plezier
't Kan mien niks verrekken ... al komt wi-j nooit mear thuus
Zolang mien bier nog lekker smek goa ik niet noar huus

Drie dagen noa de kermis, dut mien de kop nog zear
De dokter den zei tegen mien "Bu'j d'r now al wear"
Ik zei joa dokter, a'k hier druk dan dut 't mien doar zear
't Sunt de zelfde klachten as de veurige kear

Refrein
Solo
Refrein